โรงเรียนบ้านหนองเรือ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 51
ร้อยละ 1.89 % 1.89 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.23 %
ระดับประถมศึกษา
184
จำนวน(คน) 8 2 31 10 12 121
ร้อยละ 4.35 % 1.09 % 16.85 % 5.43 % 6.52 % 65.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 237 คน
จำนวน(คน) 9 3 31 10 12 172
ร้อยละ 3.80 % 1.27 % 13.08 % 4.22 % 5.06 % 72.57 %

237 : 9 , 3 , 31 , 10 , 12 , 172...3.80 , 1.27 , 13.08 , 4.22 , 5.06 , 72.57 = 65 : 27.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 237 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 27.43%

Powered By www.thaieducation.net