โรงเรียนบ้านแก่งเพกา (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 2 1 1 0 19
ร้อยละ 11.54 % 7.69 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 14 0 10 0 0 61
ร้อยละ 16.47 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 71.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 17 2 11 1 0 80
ร้อยละ 15.32 % 1.80 % 9.91 % 0.90 % 0.00 % 72.07 %

111 : 17 , 2 , 11 , 1 , 0 , 80...15.32 , 1.80 , 9.91 , 0.90 , 0.00 , 72.07 = 31 : 27.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 27.93%

Powered By www.thaieducation.net