โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.65 % 0.00 % 0.00 % 95.35 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 106
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.50 % 0.00 % 0.00 % 95.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 41
ร้อยละ 4.26 % 2.13 % 6.38 % 0.00 % 0.00 % 87.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 2 1 10 0 0 188
ร้อยละ 1.00 % 0.50 % 4.98 % 0.00 % 0.00 % 93.53 %

154 : 0 , 0 , 7 , 0 , 0 , 147...0.00 , 0.00 , 4.55 , 0.00 , 0.00 , 95.45 = 7 : 4.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.47%

Powered By www.thaieducation.net