โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 13 0 0 0 2 29
ร้อยละ 29.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 4.55 % 65.91 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 12 5 14 0 0 81
ร้อยละ 10.71 % 4.46 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 72.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 2 2 4 0 0 43
ร้อยละ 3.92 % 3.92 % 7.84 % 0.00 % 0.00 % 84.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 27 7 18 0 2 153
ร้อยละ 13.04 % 3.38 % 8.70 % 0.00 % 0.97 % 73.91 %

156 : 25 , 5 , 14 , 0 , 2 , 110...16.03 , 3.21 , 8.97 , 0.00 , 1.28 , 70.51 = 46 : 29.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09%

Powered By www.thaieducation.net