โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 13 0 0 0 0 31
ร้อยละ 29.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 70.45 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 12 5 17 0 0 78
ร้อยละ 10.71 % 4.46 % 15.18 % 0.00 % 0.00 % 69.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 42
ร้อยละ 3.92 % 3.92 % 9.80 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 27 7 22 0 0 151
ร้อยละ 13.04 % 3.38 % 10.63 % 0.00 % 0.00 % 72.95 %

156 : 25 , 5 , 17 , 0 , 0 , 109...16.03 , 3.21 , 10.90 , 0.00 , 0.00 , 69.87 = 47 : 30.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 27.05%

Powered By www.thaieducation.net