โรงเรียนบ้านท่าลานทอง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 5 1 4 0 0 57
ร้อยละ 7.46 % 1.49 % 5.97 % 0.00 % 0.00 % 85.07 %
ระดับประถมศึกษา
147
จำนวน(คน) 2 1 7 0 0 137
ร้อยละ 1.36 % 0.68 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 93.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 214 คน
จำนวน(คน) 7 2 11 0 0 194
ร้อยละ 3.27 % 0.93 % 5.14 % 0.00 % 0.00 % 90.65 %

214 : 7 , 2 , 11 , 0 , 0 , 194...3.27 , 0.93 , 5.14 , 0.00 , 0.00 , 90.65 = 20 : 9.35
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.35%

Powered By www.thaieducation.net