โรงเรียนประชานิคม 2 (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 27
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 1 1 10 2 0 109
ร้อยละ 0.81 % 0.81 % 8.13 % 1.63 % 0.00 % 88.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 0 1 2 3 0 64
ร้อยละ 0.00 % 1.43 % 2.86 % 4.29 % 0.00 % 91.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 2 3 14 5 0 200
ร้อยละ 0.89 % 1.34 % 6.25 % 2.23 % 0.00 % 89.29 %

154 : 2 , 2 , 12 , 2 , 0 , 136...1.30 , 1.30 , 7.79 , 1.30 , 0.00 , 88.31 = 18 : 11.69
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71%

Powered By www.thaieducation.net