โรงเรียนประชานิคม 2 (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 3 3 1 3 0 20
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 3.33 % 10.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 114
ร้อยละ 0.84 % 0.84 % 1.68 % 0.84 % 0.00 % 95.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 2 2 2 2 0 61
ร้อยละ 2.90 % 2.90 % 2.90 % 2.90 % 0.00 % 88.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 6 6 5 6 0 195
ร้อยละ 2.75 % 2.75 % 2.29 % 2.75 % 0.00 % 89.45 %

149 : 4 , 4 , 3 , 4 , 0 , 134...2.68 , 2.68 , 2.01 , 2.68 , 0.00 , 89.93 = 15 : 10.07
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.55%

Powered By www.thaieducation.net