โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 97
ร้อยละ 0.00 % 3.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 48
ร้อยละ 0.00 % 2.00 % 2.00 % 0.00 % 0.00 % 96.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 0 4 1 0 0 164
ร้อยละ 0.00 % 2.37 % 0.59 % 0.00 % 0.00 % 97.04 %

119 : 0 , 3 , 0 , 0 , 0 , 116...0.00 , 2.52 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 97.48 = 3 : 2.52
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.96%

Powered By www.thaieducation.net