โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 66
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.59 % 0.00 % 0.00 % 90.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.51 % 0.00 % 0.00 % 79.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 0 0 17 0 0 115
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.88 % 0.00 % 0.00 % 87.12 %

93 : 0 , 0 , 9 , 0 , 0 , 84...0.00 , 0.00 , 9.68 , 0.00 , 0.00 , 90.32 = 9 : 9.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.88%

Powered By www.thaieducation.net