โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 4 1 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 20.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 66
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.59 % 0.00 % 0.00 % 90.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 0 4 14 0 0 115
ร้อยละ 0.00 % 3.01 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 86.47 %

93 : 0 , 4 , 8 , 0 , 0 , 81...0.00 , 4.30 , 8.60 , 0.00 , 0.00 , 87.10 = 12 : 12.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.53%

Powered By www.thaieducation.net