โรงเรียนบ้านหาดทรายรี (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 2.94 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 91.18 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 6 2 7 0 0 68
ร้อยละ 7.23 % 2.41 % 8.43 % 0.00 % 0.00 % 81.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 6 3 9 0 0 99
ร้อยละ 5.13 % 2.56 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %

117 : 6 , 3 , 9 , 0 , 0 , 99...5.13 , 2.56 , 7.69 , 0.00 , 0.00 , 84.62 = 18 : 15.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38%

Powered By www.thaieducation.net