โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 5 5 4 2 4 59
ร้อยละ 6.33 % 6.33 % 5.06 % 2.53 % 5.06 % 74.68 %
ระดับประถมศึกษา
154
จำนวน(คน) 6 8 6 3 4 127
ร้อยละ 3.90 % 5.19 % 3.90 % 1.95 % 2.60 % 82.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 5 3 4 2 5 69
ร้อยละ 5.68 % 3.41 % 4.55 % 2.27 % 5.68 % 78.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 321 คน
จำนวน(คน) 16 16 14 7 13 255
ร้อยละ 4.98 % 4.98 % 4.36 % 2.18 % 4.05 % 79.44 %

233 : 11 , 13 , 10 , 5 , 8 , 186...4.72 , 5.58 , 4.29 , 2.15 , 3.43 , 79.83 = 47 : 20.17
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 321 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 20.56%

Powered By www.thaieducation.net