โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 20
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 3 1 3 2 2 76
ร้อยละ 3.45 % 1.15 % 3.45 % 2.30 % 2.30 % 87.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 1 0 2 0 3 24
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 10.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 6 1 7 2 5 120
ร้อยละ 4.26 % 0.71 % 4.96 % 1.42 % 3.55 % 85.11 %

111 : 5 , 1 , 5 , 2 , 2 , 96...4.50 , 0.90 , 4.50 , 1.80 , 1.80 , 86.49 = 15 : 13.51
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.89%

Powered By www.thaieducation.net