โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 20
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 2 0 3 2 3 82
ร้อยละ 2.17 % 0.00 % 3.26 % 2.17 % 3.26 % 89.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 1 0 3 0 3 22
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 10.34 % 0.00 % 10.34 % 75.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 5 0 8 2 6 124
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 5.52 % 1.38 % 4.14 % 85.52 %

116 : 4 , 0 , 5 , 2 , 3 , 102...3.45 , 0.00 , 4.31 , 1.72 , 2.59 , 87.93 = 14 : 12.07
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 14.48%

Powered By www.thaieducation.net