โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 19
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 2 0 4 2 4 80
ร้อยละ 2.17 % 0.00 % 4.35 % 2.17 % 4.35 % 86.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 0 0 3 0 3 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.34 % 0.00 % 10.34 % 79.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 4 0 10 2 7 122
ร้อยละ 2.76 % 0.00 % 6.90 % 1.38 % 4.83 % 84.14 %

116 : 4 , 0 , 7 , 2 , 4 , 99...3.45 , 0.00 , 6.03 , 1.72 , 3.45 , 85.34 = 17 : 14.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.86%

Powered By www.thaieducation.net