โรงเรียนบ้านคลองสูบ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 3 2 0 0 14
ร้อยละ 13.64 % 13.64 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 6 5 5 0 0 64
ร้อยละ 7.50 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 5 2 3 0 0 45
ร้อยละ 9.09 % 3.64 % 5.45 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 14 10 10 0 0 123
ร้อยละ 8.92 % 6.37 % 6.37 % 0.00 % 0.00 % 78.34 %

102 : 9 , 8 , 7 , 0 , 0 , 78...8.82 , 7.84 , 6.86 , 0.00 , 0.00 , 76.47 = 24 : 23.53
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.66%

Powered By www.thaieducation.net