โรงเรียนบ้านคลองสูบ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 4 0 6 0 0 12
ร้อยละ 18.18 % 0.00 % 27.27 % 0.00 % 0.00 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 4 0 7 0 0 70
ร้อยละ 4.94 % 0.00 % 8.64 % 0.00 % 0.00 % 86.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 46
ร้อยละ 3.64 % 0.00 % 12.73 % 0.00 % 0.00 % 83.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 10 0 20 0 0 128
ร้อยละ 6.33 % 0.00 % 12.66 % 0.00 % 0.00 % 81.01 %

103 : 8 , 0 , 13 , 0 , 0 , 82...7.77 , 0.00 , 12.62 , 0.00 , 0.00 , 79.61 = 21 : 20.39
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 18.99%

Powered By www.thaieducation.net