โรงเรียนบ้านคลองสูบ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 6 0 5 3 0 7
ร้อยละ 28.57 % 0.00 % 23.81 % 14.29 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 3 1 7 1 0 66
ร้อยละ 3.85 % 1.28 % 8.97 % 1.28 % 0.00 % 84.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 9 1 19 4 0 122
ร้อยละ 5.81 % 0.65 % 12.26 % 2.58 % 0.00 % 78.71 %

99 : 9 , 1 , 12 , 4 , 0 , 73...9.09 , 1.01 , 12.12 , 4.04 , 0.00 , 73.74 = 26 : 26.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 21.29%

Powered By www.thaieducation.net