โรงเรียนวัดเชิงกระ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 7 10 2 3 0 7
ร้อยละ 24.14 % 34.48 % 6.90 % 10.34 % 0.00 % 24.14 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 3 5 2 1 0 60
ร้อยละ 4.23 % 7.04 % 2.82 % 1.41 % 0.00 % 84.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 10 15 4 4 0 67
ร้อยละ 10.00 % 15.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 67.00 %

100 : 10 , 15 , 4 , 4 , 0 , 67...10.00 , 15.00 , 4.00 , 4.00 , 0.00 , 67.00 = 33 : 33.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00%

Powered By www.thaieducation.net