โรงเรียนวัดเชิงกระ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 3 2 1 0 0 23
ร้อยละ 10.34 % 6.90 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 3 4 6 0 0 58
ร้อยละ 4.23 % 5.63 % 8.45 % 0.00 % 0.00 % 81.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 6 6 7 0 0 81
ร้อยละ 6.00 % 6.00 % 7.00 % 0.00 % 0.00 % 81.00 %

100 : 6 , 6 , 7 , 0 , 0 , 81...6.00 , 6.00 , 7.00 , 0.00 , 0.00 , 81.00 = 19 : 19.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00%

Powered By www.thaieducation.net