โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 9 4 4 7 0 20
ร้อยละ 20.45 % 9.09 % 9.09 % 15.91 % 0.00 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
166
จำนวน(คน) 8 11 24 5 0 118
ร้อยละ 4.82 % 6.63 % 14.46 % 3.01 % 0.00 % 71.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 0 1 6 0 0 48
ร้อยละ 0.00 % 1.82 % 10.91 % 0.00 % 0.00 % 87.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 17 16 34 12 0 186
ร้อยละ 6.42 % 6.04 % 12.83 % 4.53 % 0.00 % 70.19 %

210 : 17 , 15 , 28 , 12 , 0 , 138...8.10 , 7.14 , 13.33 , 5.71 , 0.00 , 65.71 = 72 : 34.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 29.81%

Powered By www.thaieducation.net