โรงเรียนบ้านนาแซะ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 21
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 1 0 8 0 1 67
ร้อยละ 1.30 % 0.00 % 10.39 % 0.00 % 1.30 % 87.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 3 0 18 0 1 112
ร้อยละ 2.24 % 0.00 % 13.43 % 0.00 % 0.75 % 83.58 %

102 : 3 , 0 , 10 , 0 , 1 , 88...2.94 , 0.00 , 9.80 , 0.00 , 0.98 , 86.27 = 14 : 13.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 16.42%

Powered By www.thaieducation.net