โรงเรียนวัดน้อมถวาย (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 3 13 2 3 0 38
ร้อยละ 5.08 % 22.03 % 3.39 % 5.08 % 0.00 % 64.41 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 3 17 6 10 0 147
ร้อยละ 1.64 % 9.29 % 3.28 % 5.46 % 0.00 % 80.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 2 3 3 3 1 66
ร้อยละ 2.56 % 3.85 % 3.85 % 3.85 % 1.28 % 84.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 320 คน
จำนวน(คน) 8 33 11 16 1 251
ร้อยละ 2.50 % 10.31 % 3.44 % 5.00 % 0.31 % 78.44 %

242 : 6 , 30 , 8 , 13 , 0 , 185...2.48 , 12.40 , 3.31 , 5.37 , 0.00 , 76.45 = 57 : 23.55
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 320 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 21.56%

Powered By www.thaieducation.net