โรงเรียนวัดน้อมถวาย (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 5 17 2 5 0 33
ร้อยละ 8.06 % 27.42 % 3.23 % 8.06 % 0.00 % 53.23 %
ระดับประถมศึกษา
185
จำนวน(คน) 5 23 9 13 0 135
ร้อยละ 2.70 % 12.43 % 4.86 % 7.03 % 0.00 % 72.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 2 4 3 3 1 67
ร้อยละ 2.50 % 5.00 % 3.75 % 3.75 % 1.25 % 83.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 327 คน
จำนวน(คน) 12 44 14 21 1 235
ร้อยละ 3.67 % 13.46 % 4.28 % 6.42 % 0.31 % 71.87 %

247 : 10 , 40 , 11 , 18 , 0 , 168...4.05 , 16.19 , 4.45 , 7.29 , 0.00 , 68.02 = 79 : 31.98
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 327 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13%

Powered By www.thaieducation.net