โรงเรียนวัดน้อมถวาย (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 8 19 2 0 0 34
ร้อยละ 12.70 % 30.16 % 3.17 % 0.00 % 0.00 % 53.97 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 12 35 6 0 0 128
ร้อยละ 6.63 % 19.34 % 3.31 % 0.00 % 0.00 % 70.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 6 3 21 0 0 49
ร้อยละ 7.59 % 3.80 % 26.58 % 0.00 % 0.00 % 62.03 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 323 คน
จำนวน(คน) 26 57 29 0 0 211
ร้อยละ 8.05 % 17.65 % 8.98 % 0.00 % 0.00 % 65.33 %

244 : 20 , 54 , 8 , 0 , 0 , 162...8.20 , 22.13 , 3.28 , 0.00 , 0.00 , 66.39 = 82 : 33.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 323 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 34.67%

Powered By www.thaieducation.net