โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 33
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 81
ร้อยละ 1.18 % 1.18 % 1.18 % 1.18 % 0.00 % 95.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 0 0 0 0 1 49
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.00 % 98.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 2 2 2 1 1 163
ร้อยละ 1.17 % 1.17 % 1.17 % 0.58 % 0.58 % 95.32 %

121 : 2 , 2 , 2 , 1 , 0 , 114...1.65 , 1.65 , 1.65 , 0.83 , 0.00 , 94.21 = 7 : 5.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.68%

Powered By www.thaieducation.net