โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 2 0 2 1 28
ร้อยละ 5.71 % 5.71 % 0.00 % 5.71 % 2.86 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 80
ร้อยละ 2.35 % 2.35 % 1.18 % 0.00 % 0.00 % 94.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 45
ร้อยละ 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 2.00 % 90.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 5 5 2 3 2 153
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 1.18 % 1.76 % 1.18 % 90.00 %

120 : 4 , 4 , 1 , 2 , 1 , 108...3.33 , 3.33 , 0.83 , 1.67 , 0.83 , 90.00 = 12 : 10.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00%

Powered By www.thaieducation.net