โรงเรียนวัดดอนเมือง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 6 0 10 0 0 92
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 9.26 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 0 0 5 1 0 48
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.26 % 1.85 % 0.00 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 6 0 18 1 0 170
ร้อยละ 3.08 % 0.00 % 9.23 % 0.51 % 0.00 % 87.18 %

141 : 6 , 0 , 13 , 0 , 0 , 122...4.26 , 0.00 , 9.22 , 0.00 , 0.00 , 86.52 = 19 : 13.48
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82%

Powered By www.thaieducation.net