โรงเรียนวัดดอนเมือง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 28
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
141
จำนวน(คน) 7 1 13 1 0 119
ร้อยละ 4.96 % 0.71 % 9.22 % 0.71 % 0.00 % 84.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 1 0 7 1 0 44
ร้อยละ 1.89 % 0.00 % 13.21 % 1.89 % 0.00 % 83.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 9 1 23 2 0 191
ร้อยละ 3.98 % 0.44 % 10.18 % 0.88 % 0.00 % 84.51 %

173 : 8 , 1 , 16 , 1 , 0 , 147...4.62 , 0.58 , 9.25 , 0.58 , 0.00 , 84.97 = 26 : 15.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 15.49%

Powered By www.thaieducation.net