โรงเรียนวัดดอนเมือง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 97.22 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 4 8 12 0 0 87
ร้อยละ 3.60 % 7.21 % 10.81 % 0.00 % 0.00 % 78.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 0 7 3 1 0 44
ร้อยละ 0.00 % 12.73 % 5.45 % 1.82 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 202 คน
จำนวน(คน) 4 15 16 1 0 166
ร้อยละ 1.98 % 7.43 % 7.92 % 0.50 % 0.00 % 82.18 %

147 : 4 , 8 , 13 , 0 , 0 , 122...2.72 , 5.44 , 8.84 , 0.00 , 0.00 , 82.99 = 25 : 17.01
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 202 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.82%

Powered By www.thaieducation.net