โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 2 2 3 3 2 73
ร้อยละ 2.35 % 2.35 % 3.53 % 3.53 % 2.35 % 85.88 %
ระดับประถมศึกษา
298
จำนวน(คน) 20 6 12 10 16 234
ร้อยละ 6.71 % 2.01 % 4.03 % 3.36 % 5.37 % 78.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
127
จำนวน(คน) 7 8 3 6 5 98
ร้อยละ 5.51 % 6.30 % 2.36 % 4.72 % 3.94 % 77.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 510 คน
จำนวน(คน) 29 16 18 19 23 405
ร้อยละ 5.69 % 3.14 % 3.53 % 3.73 % 4.51 % 79.41 %

383 : 22 , 8 , 15 , 13 , 18 , 307...5.74 , 2.09 , 3.92 , 3.39 , 4.70 , 80.16 = 76 : 19.84
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 510 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59%

Powered By www.thaieducation.net