โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 2 2 3 3 2 73
ร้อยละ 2.35 % 2.35 % 3.53 % 3.53 % 2.35 % 85.88 %
ระดับประถมศึกษา
293
จำนวน(คน) 20 6 12 10 16 229
ร้อยละ 6.83 % 2.05 % 4.10 % 3.41 % 5.46 % 78.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
126
จำนวน(คน) 7 8 3 6 5 97
ร้อยละ 5.56 % 6.35 % 2.38 % 4.76 % 3.97 % 76.98 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 504 คน
จำนวน(คน) 29 16 18 19 23 399
ร้อยละ 5.75 % 3.17 % 3.57 % 3.77 % 4.56 % 79.17 %

378 : 22 , 8 , 15 , 13 , 18 , 302...5.82 , 2.12 , 3.97 , 3.44 , 4.76 , 79.89 = 76 : 20.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 504 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83%

Powered By www.thaieducation.net