โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 11
ร้อยละ 23.53 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 55
ร้อยละ 1.61 % 1.61 % 8.06 % 0.00 % 0.00 % 88.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 5 1 7 0 0 66
ร้อยละ 6.33 % 1.27 % 8.86 % 0.00 % 0.00 % 83.54 %

79 : 5 , 1 , 7 , 0 , 0 , 66...6.33 , 1.27 , 8.86 , 0.00 , 0.00 , 83.54 = 13 : 16.46
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.46%

Powered By www.thaieducation.net