โรงเรียนบ้านหัวถนน (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.65 % 0.00 % 0.00 % 95.35 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 0 2 5 0 0 75
ร้อยละ 0.00 % 2.44 % 6.10 % 0.00 % 0.00 % 91.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 2 2 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 0 4 9 0 0 146
ร้อยละ 0.00 % 2.52 % 5.66 % 0.00 % 0.00 % 91.82 %

125 : 0 , 2 , 7 , 0 , 0 , 116...0.00 , 1.60 , 5.60 , 0.00 , 0.00 , 92.80 = 9 : 7.20
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.18%

Powered By www.thaieducation.net