โรงเรียนบ้านหัวถนน (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 46
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 77
ร้อยละ 1.20 % 0.00 % 6.02 % 0.00 % 0.00 % 92.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 32
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 155
ร้อยละ 1.23 % 0.00 % 3.09 % 0.00 % 0.00 % 95.68 %

129 : 1 , 0 , 5 , 0 , 0 , 123...0.78 , 0.00 , 3.88 , 0.00 , 0.00 , 95.35 = 6 : 4.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.32%

Powered By www.thaieducation.net