โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
152
จำนวน(คน) 13 4 19 7 2 107
ร้อยละ 8.55 % 2.63 % 12.50 % 4.61 % 1.32 % 70.39 %
ระดับประถมศึกษา
352
จำนวน(คน) 16 19 35 3 4 275
ร้อยละ 4.55 % 5.40 % 9.94 % 0.85 % 1.14 % 78.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 504 คน
จำนวน(คน) 29 23 54 10 6 382
ร้อยละ 5.75 % 4.56 % 10.71 % 1.98 % 1.19 % 75.79 %

504 : 29 , 23 , 54 , 10 , 6 , 382...5.75 , 4.56 , 10.71 , 1.98 , 1.19 , 75.79 = 122 : 24.21
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 504 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 122 คน คิดเป็นร้อยละ 24.21%

Powered By www.thaieducation.net