โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
152
จำนวน(คน) 15 4 17 7 2 107
ร้อยละ 9.87 % 2.63 % 11.18 % 4.61 % 1.32 % 70.39 %
ระดับประถมศึกษา
352
จำนวน(คน) 19 19 33 3 4 274
ร้อยละ 5.40 % 5.40 % 9.38 % 0.85 % 1.14 % 77.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 504 คน
จำนวน(คน) 34 23 50 10 6 381
ร้อยละ 6.75 % 4.56 % 9.92 % 1.98 % 1.19 % 75.60 %

504 : 34 , 23 , 50 , 10 , 6 , 381...6.75 , 4.56 , 9.92 , 1.98 , 1.19 , 75.60 = 123 : 24.40
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 504 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 123 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40%

Powered By www.thaieducation.net