โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
152
จำนวน(คน) 8 11 14 7 0 112
ร้อยละ 5.26 % 7.24 % 9.21 % 4.61 % 0.00 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
352
จำนวน(คน) 9 11 38 17 0 277
ร้อยละ 2.56 % 3.13 % 10.80 % 4.83 % 0.00 % 78.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 504 คน
จำนวน(คน) 17 22 52 24 0 389
ร้อยละ 3.37 % 4.37 % 10.32 % 4.76 % 0.00 % 77.18 %

504 : 17 , 22 , 52 , 24 , 0 , 389...3.37 , 4.37 , 10.32 , 4.76 , 0.00 , 77.18 = 115 : 22.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 504 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 22.82%

Powered By www.thaieducation.net