โรงเรียนวัดหัวกรูด (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 37
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 88.10 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 3 0 12 0 0 58
ร้อยละ 4.11 % 0.00 % 16.44 % 0.00 % 0.00 % 79.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 93.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 7 0 16 0 0 136
ร้อยละ 4.40 % 0.00 % 10.06 % 0.00 % 0.00 % 85.53 %

115 : 7 , 0 , 13 , 0 , 0 , 95...6.09 , 0.00 , 11.30 , 0.00 , 0.00 , 82.61 = 20 : 17.39
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.47%

Powered By www.thaieducation.net