โรงเรียนวัดหัวกรูด (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 38
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 2 0 9 0 0 65
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 11.84 % 0.00 % 0.00 % 85.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 4 0 15 0 0 25
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 34.09 % 0.00 % 0.00 % 56.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 7 0 25 0 0 128
ร้อยละ 4.38 % 0.00 % 15.63 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %

116 : 3 , 0 , 10 , 0 , 0 , 103...2.59 , 0.00 , 8.62 , 0.00 , 0.00 , 88.79 = 13 : 11.21
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net