โรงเรียนวัดหัวกรูด (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 38
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 3 0 14 0 0 56
ร้อยละ 4.11 % 0.00 % 19.18 % 0.00 % 0.00 % 76.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 1 1 6 0 0 36
ร้อยละ 2.27 % 2.27 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 7 1 21 0 0 130
ร้อยละ 4.40 % 0.63 % 13.21 % 0.00 % 0.00 % 81.76 %

115 : 6 , 0 , 15 , 0 , 0 , 94...5.22 , 0.00 , 13.04 , 0.00 , 0.00 , 81.74 = 21 : 18.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.24%

Powered By www.thaieducation.net