โรงเรียนบ้านท่ามะปริง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 5 0 18 0 0 93
ร้อยละ 4.31 % 0.00 % 15.52 % 0.00 % 0.00 % 80.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 7 1 1 0 1 39
ร้อยละ 14.29 % 2.04 % 2.04 % 0.00 % 2.04 % 79.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 12 1 19 0 1 168
ร้อยละ 5.97 % 0.50 % 9.45 % 0.00 % 0.50 % 83.58 %

152 : 5 , 0 , 18 , 0 , 0 , 129...3.29 , 0.00 , 11.84 , 0.00 , 0.00 , 84.87 = 23 : 15.13
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.42%

Powered By www.thaieducation.net