โรงเรียนบ้านท่ามะปริง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 97.14 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 6 0 19 0 0 90
ร้อยละ 5.22 % 0.00 % 16.52 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 7 0 2 0 0 40
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 4.08 % 0.00 % 0.00 % 81.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 13 0 22 0 0 164
ร้อยละ 6.53 % 0.00 % 11.06 % 0.00 % 0.00 % 82.41 %

150 : 6 , 0 , 20 , 0 , 0 , 124...4.00 , 0.00 , 13.33 , 0.00 , 0.00 , 82.67 = 26 : 17.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.59%

Powered By www.thaieducation.net