โรงเรียนบ้านเขาวง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 25
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 96.15 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 79
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.47 % 0.00 % 0.00 % 97.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 4 -4
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 0 0 2 1 4 100
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.87 % 0.93 % 3.74 % 93.46 %

107 : 0 , 0 , 2 , 1 , 0 , 104...0.00 , 0.00 , 1.87 , 0.93 , 0.00 , 97.20 = 3 : 2.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.54%

Powered By www.thaieducation.net