โรงเรียนวัดดอนรวบ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 2 3 2 0 12
ร้อยละ 9.52 % 9.52 % 14.29 % 9.52 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
118
จำนวน(คน) 4 1 19 1 1 92
ร้อยละ 3.39 % 0.85 % 16.10 % 0.85 % 0.85 % 77.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 7 2 16 0 0 45
ร้อยละ 10.00 % 2.86 % 22.86 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 13 5 38 3 1 149
ร้อยละ 6.22 % 2.39 % 18.18 % 1.44 % 0.48 % 71.29 %

139 : 6 , 3 , 22 , 3 , 1 , 104...4.32 , 2.16 , 15.83 , 2.16 , 0.72 , 74.82 = 35 : 25.18
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 28.71%

Powered By www.thaieducation.net