โรงเรียนวัดดอนรวบ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 0 4 1 0 14
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 21.05 % 5.26 % 0.00 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 3 0 15 9 0 90
ร้อยละ 2.56 % 0.00 % 12.82 % 7.69 % 0.00 % 76.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 6 21 0 1 2 42
ร้อยละ 8.33 % 29.17 % 0.00 % 1.39 % 2.78 % 58.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 9 21 19 11 2 146
ร้อยละ 4.33 % 10.10 % 9.13 % 5.29 % 0.96 % 70.19 %

136 : 3 , 0 , 19 , 10 , 0 , 104...2.21 , 0.00 , 13.97 , 7.35 , 0.00 , 76.47 = 32 : 23.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 29.81%

Powered By www.thaieducation.net