โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 34
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 3 5 3 1 0 80
ร้อยละ 3.26 % 5.43 % 3.26 % 1.09 % 0.00 % 86.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 1 1 14 0 0 70
ร้อยละ 1.16 % 1.16 % 16.28 % 0.00 % 0.00 % 81.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 218 คน
จำนวน(คน) 6 8 19 1 0 184
ร้อยละ 2.75 % 3.67 % 8.72 % 0.46 % 0.00 % 84.40 %

132 : 5 , 7 , 5 , 1 , 0 , 114...3.79 , 5.30 , 3.79 , 0.76 , 0.00 , 86.36 = 18 : 13.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 218 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60%

Powered By www.thaieducation.net