โรงเรียนวัดคูขุด (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 18
ร้อยละ 4.55 % 9.09 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 5 6 13 1 1 34
ร้อยละ 8.33 % 10.00 % 21.67 % 1.67 % 1.67 % 56.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 6 8 14 1 1 52
ร้อยละ 7.32 % 9.76 % 17.07 % 1.22 % 1.22 % 63.41 %

82 : 6 , 8 , 14 , 1 , 1 , 52...7.32 , 9.76 , 17.07 , 1.22 , 1.22 , 63.41 = 30 : 36.59
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 36.59%

Powered By www.thaieducation.net