โรงเรียนวัดนาทุ่ง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 3 4 1 2 4 33
ร้อยละ 6.38 % 8.51 % 2.13 % 4.26 % 8.51 % 70.21 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 5 7 12 2 14 74
ร้อยละ 4.39 % 6.14 % 10.53 % 1.75 % 12.28 % 64.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 8 11 13 4 18 107
ร้อยละ 4.97 % 6.83 % 8.07 % 2.48 % 11.18 % 66.46 %

161 : 8 , 11 , 13 , 4 , 18 , 107...4.97 , 6.83 , 8.07 , 2.48 , 11.18 , 66.46 = 54 : 33.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 33.54%

Powered By www.thaieducation.net